Actievoorwaarden “ŠKODA WETRANSFER 20 GB PLUS ACCOUNT - 150”


Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “ŠKODA WETRANSFER 20 GB PLUS ACCOUNT - 150”. (hierna: de “Actie”). 
 2. De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna “ŠKODA”). 
 3. De Actieperiode loopt van 7 december 2015 tot de voorraad van 150 WeTransfer 20GB Plus accounts strekt (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 (hierna: “Prijs”). 
 4. ŠKODA behoudt zich het recht voor om de Actieperiode aan te passen. 
 5. Deelnemers aan de Actie (hierna: de “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. 
 6. ŠKODA behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd. 
 7. Werknemers van ŠKODA, Selmore, MediaCom, KH Animatic en Pieter HTML5 zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

Artikel 2 De Actie

 1. Actieperiode loopt van 7 december tot de voorraad strekt; 
 2. Wanneer deelnemer op de landingspagina van WeTransfer de dynamische wallpaper van ŠKODA ziet, kan deelnemer kiezen voor de actiebutton ‘Verzend nu gratis 18GB extra’. 
 3. Deelnemer landt op de WeTransfer Plus pagina, waar het betaalgedeelte is vervangen voor een coupon gedeelte.  
 4. Daarnaast kan deelnemer landen op de ŠKODA Superb combi pagina, gezien de wallpaper een multiple click betreft.  
 5. Deelnemer vult zijn of haar emailadres in en komt direct in de WeTransfer Plus omgeving waar hij of zij een maand lang een 20GB Plus Account heeft en een eigen achtergrond kan instellen.  
 6. Wanneer de 150 Plus Accounts vergeven zijn, wordt de dynamische ŠKODA wallpaper ingewisseld voor een static wallpaper.

Artikel 3 Prijs

 1. Gedurende de Actie worden 150 WeTransfer 20GB Plus accounts vergeven die een maand geldig zijn voor deelnemer.
 2. Deelnemer kan de pagina personaliseren met een andere achtergrond.
 3. ŠKODA zal niet corresponderen over de Prijs en de uitkering daarvan.

Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en landt op WeTransfer.com wanneer de dynamische wallpaper van ŠKODA verschijnt. 
 2. Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens: 
  a. Op de actiebutton te klikken om doorverwezen te worden naar de WeTransfer Plus pagina. 
  b. Volledige en correcte gegevens in te vullen. 
 3. De gegevens van de Deelnemers worden door geen van de partijen; ŠKODA en/of WeTransfer gebruikt voor overige doeleinden.

Artikel 5 Gebruikgegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname alle gevraagde gegevens op de WeTransfer Plus pagina (naam en emailadres) juist en volledig te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen kunnen leiden tot een foutieve afgaven van een WeTransfer 20GB Plus Account.  
 2. ŠKODA werft geen persoonsgegevens, gezien WeTransfer niet gebruikt maakt van opt-in. Deelnemers blijven anoniem onder Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 3. Deelnemers kunnen geen verzoek doen om inzage en/of correctie van hun persoonsgegevens.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. ŠKODA en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder Selmore, KH Animator en WeTransfer zijn in geen geval aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs en de uitslagen van de Actie. 
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die ŠKODA aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door ŠKODA openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ŠKODA niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ŠKODA in het leven roepen. 
 3. ŠKODA is niet verantwoordelijk voor technische mankementen gedurende de Actie op de campagnepagina (WeTransfer) en de multiple click link (Skoda/Superbcombi), maar zal wel alles in haar macht doen om deze op te lossen.

Artikel 7 Slotbepaling

ŠKODA is een geregistreerd merk van Pon’s Automobielhandel B.V. De Deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van ŠKODA.

Artikel 8 Diversen

 1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Versie/datum
17 november 2015