Actievoorwaarden ŠKODA Amstel Gold Race actie

PON’S AUTOMOBIELHANDEL 26 maart 2019

I. Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “WINACTIE: Amstel Gold Race” (hierna: de “Actie”).  De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP)  Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna “ŠKODA”)

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').

3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website ŠKODA Nederland

II. Deelname en mechanisme

4. De Actie is tijdelijk en loopt van woensdag 3 april 2019 tot donderdag 11 april 2019 13:00u. In deze periode wordt de actie gepromoot via Facebook.

5. Je kunt aan de Actie deelnemen door de Facebook post van Bicycling te liken en onder het bericht degene te tag-en die je mee wilt nemen. Uit de deelnemers wordt 1 winnaar gekozen.

6. Deelnemer aan de Actie is iedere meerderjarige die gedurende een Actieperiode via de Facebookpagina reageert onder de betreffende posts.

7. Deelname aan deze Actie is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.

8. Je eenmalig deelnemen aan de Actie. Iedere Deelnemer komt gedurende de Actie  slechts één (1) keer in aanmerking voor de Prijs.

9. Deelname is uitgesloten voor (a) minderjarigen, (b) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (c) medewerkers van Pon’s Automobielhandel  en Hearst, en (d) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.

10. ŠKODA behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens ŠKODA.

III. Prijzen en selectie winnaars

11. In deze Actieperiode maken de Deelnemers kans op 2 VIP kaarten voor de Amstel Gold Race 2019 op zondag 21 april 2019.

12. Uit alle juiste antwoorden op de vraag wordt 1 (één) winnaar geselecteerd.

13. ŠKODA neemt op donderdag 11 april contact op met de winnaars van de Prijs via een bericht op Facebookpagina met het verzoek om NAW-gegevens te delen. Deelnemers hebben tot vrijdag 12 april 2019 15:00u om te reageren. Indien voor die tijd niet gereageerd is, vervalt de Prijs.

14. De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Voorts is de Prijs niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten.

15. Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere redenen niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs aan ŠKODA.

IV. Aansprakelijkheid

16. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat.

17. ŠKODA en Bicycling besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Facebook pagina. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. ŠKODA en Bicycling zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Facebook pagina van ŠKODA Nederland, Bicycling Nederland of andere door ŠKODA en Bicycling openbaar gemaakte promotiematerialen van welke aard dan ook.

18. ŠKODA is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.

19. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ŠKODA gelden eveneens voor door ŠKODA ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

20. Facebook® is op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook® gesponsord of anderszins door Facebook ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie.

V. Privacy

21. Om kans te maken op de Prijzen, dient de Winnaar (contact)gegevens te verstrekken in een privé bericht via de Facebook Pagina. Deze persoonsgegevens worden door ŠKODA en onder verantwoordelijkheid van ŠKODA uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie.

22. ŠKODA houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan haar privacy beleid. Het privacy beleid is te raadplegen, downloaden en printen via rel="noopener noreferrer" de website https://www.skoda.nl/privacy-statement. Deelnemers aan deze Actie worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacy beleid.

VI. Slotbepalingen

23. ŠKODA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat ŠKODA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door ŠKODA bekend worden gemaakt op de Facebook pagina.

24. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met ŠKODA , via info@skoda.nl.

25. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Pon’s Automobielhandel B.V. 2019