Actievoorwaarden “Zaterdaghulp - Kinderfeestje”

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “Zaterdaghulp – Kinderfeestje” (hierna: de “Actie”).

2. De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., B.U. ŠKODA, gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna “ŠKODA”).

3. De Actieperiode loopt van 23 augustus 2018 tot en met 21 september 2018 (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 (hierna: “Prijs”).

4. ŠKODA behoudt zich het recht voor om de Actieperiode aan te passen.

5. Deelnemers aan de Actie (hierna: de “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

6. ŠKODA behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

7. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan ŠKODA Klantenservice. De azijn: info@skoda.nl

8. ŠKODA reageert maximaal binnen 4 weken per e-mail naar aanleiding van de klacht.

9. Werknemers van ŠKODA, Selmore en Raul & Rigel zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

Artikel 2 De Actie

De Actie werkt als volgt:

1. Actieperiode loopt van 23 augustus 2018 tot en met 21 september 2018.

2. De Deelnemer schrijft zich in via de website van ŠKODA: www.skoda.nl/zaterdaghulp en geeft aan waarom hij/zij de Zaterdaghulp nodig heeft.

3. De Zaterdaghulp wordt aangeboden op 8, 15, 22, 29 september 2018 en 6, 13, 20 en 27 oktober 2018. Per deelnemer kan 1 datum gekozen worden.

4. De winnaar wordt op onpartijdige wijze getrokken en minimaal 1 week voor de datum van het feestje bericht via e-mail of telefoon.

5. De deelnemers die niet winnen krijgen eveneens minimaal 1 week voor de datum van het feestje bericht via e-mail.

Artikel 3 Prijs

1. De Prijs bestaat uit het ter beschikking krijgen van 1 ŠKODA KODIAQ met chauffeur die de kinderen van en naar de locatie van het feestje brengt op een van de in artikel 2 lid 3 genoemde dagen. De ŠKODA KODIAQ is uitgerust met Pinata skin, confetti kanon en 7 stoelen. Er kunnen 6 kinderen meerijden in de leeftijd van 5 tot 12 jaar.

2. De afstand tussen de locatie waar de kinderen opgehaald en teruggebracht worden en de locatie van het feestje mag maximaal 50 km bedragen (enkele reis).

3. De chauffeur is beschikbaar van 10 tot 18 uur en wordt alleen ingezet voor het rijden van de ŠKODA KODIAQ.

4. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van ŠKODA, zonder dat ŠKODA daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer.

5. De Prijs is persoonsgebonden. ŠKODA zal geen verzoeken van de winnaar honoreren om de Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.

6. Bij weigering van de Prijs door een winnaar of in geval van een andere reden van niet uitreiking van de Prijs die is toe te rekenen aan de winnaar van de Prijs, vervalt deze aan ŠKODA.

7. ŠKODA zal niet corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.

8. Indien het meerijden in de ŠKODA door omstandigheden niet door kan gaan, vervalt deze, zonder dat ŠKODA daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer.

Artikel 4 Deelname

1. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het tweede lid van dit artikel.

2. Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens:

a. Minimaal 18 jaar oud te zijn;
b. Een kinderfeestje organiseren voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud;
c. Conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie;
d. Volledige en correcte gegevens in te vullen; één en ander zoals in deze Actievoorwaarden omschreven.

3. ŠKODA mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende Deelnemer;

- op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij ŠKODA het vermoeden bestaat);
- onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens ŠKODA of derden.

Artikel 5 Gebruik van jouw gegevens

1. ŠKODA zal alle (persoons)gegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen met inachtneming van geldende privacywetgeving.

2. De (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor deze Actie en zullen na afloop van de Actie uiterlijk 3 maanden bewaard worden voor administratieve doeleinden. Na deze periode zullen de (persoons)gegevens verwijderd worden.

3. Door deelname aan de Actie, verklaart de deelnemer zich bewust en akkoord te zijn dat ŠKODA de door hem/haar zelf verstrekte (persoons)gegevens gebruikt voor communicatie in het kader van de Actie. De gegevens worden onder andere gebruikt om:

- te bepalen wie de winnaar is;
- contact met de winnaar op te nemen;
- een e-mail te sturen omtrent de Actie;

4. Om de Actie mogelijk te maken worden gegevens mogelijk gedeeld met de volgende partijen: Growing Minds en Raul & Rigel. Deze partijen fungeren als 'verwerker' en zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van ŠKODA.

5. ŠKODA past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. ŠKODA heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. ŠKODA en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder Selmore en Raul & Rigel zijn in geen geval aansprakelijk voor enige (vermogens)schade en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs en de uitslagen van de Actie.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die ŠKODA aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door ŠKODA openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ŠKODA niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ŠKODA in het leven roepen.

3. ŠKODA is niet verantwoordelijk voor technische mankementen gedurende de Actie op Facebook en samenwerkende websites, maar zal wel alles wat binnen haar macht ligt doen, om deze op te lossen.

Artikel 7 Slotbepalingen

De Deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van ŠKODA.

Artikel 8 Diversen

1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.

3. ŠKODA zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

Versie/datum
23 juli 2018, v1