2 jaar volledige garantie

ŠKODA Garantie voorwaarden

Als zich binnen de garantietermijn een defect voordoet als gevolg van een materiaal- en/of fabricagefout, dan garandeert je ŠKODA-vestiging dat dit kosteloos wordt hersteld of vervangen. Wanneer een defect optreedt, dien je dit uiterlijk binnen één maand na constatering (en uiterlijk binnen de garantieperiode van de auto) van het gebrek schriftelijk kenbaar te maken aan je ŠKODA-vestiging.

Herstel van het defect betekent reparatie of vervanging van één of meerdere defecte onderdelen. Daarbij wordt uitgegaan van de uitvoering zoals die was ten tijde van de aankoopdatum van de auto, dit ter beoordeling van de ŠKODA-vestiging. De vervangen onderdelen komen ter beschikking van de importeur. Onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, is de garantie tot het voorgaande beperkt. Er kan daarom geen aanspraak worden gemaakt op andere vergoedingen zoals indirecte schade als gevolg van het defect raken van de auto.

De garantie blijft van kracht als de auto gedurende de garantietermijn wordt doorverkocht en geleverd. Genoemde garantiebepalingen gelden alleen voor nieuw verkochte auto’s in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Aanspraak op garantie is uitgesloten wanneer je jouw betalingsverplichtingen tegenover de ŠKODA -vestiging niet bent nagekomen.
Aanspraak op garantie is tevens uitgesloten als de oorzaak van het defect het gevolg is van:
 • Verwaarlozing en/of gebrekkig onderhoud.
 • Het niet volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden van de auto (zie hiervoor je voertuigdocumentatie). 
 • Oneigenlijk gebruik of overbelasting.
 • Het deelnemen aan autosportevenementen met de auto (races, rally’s, enz.).
 • Veranderingen aan de auto die zonder toestemming van de fabrikant zijn uitgevoerd.
 • Het gebruik van niet-originele ŠKODA -onderdelen.
 • Invloeden van buitenaf.
 • Normale slijtage.
Full bleed extra garantie

Werkzaamheden

Onderhouds-, afstel- en controlewerkzaamheden worden aan de eigenaar in rekening gebracht, ook tijdens de garantieperiode. Het balanceren en uitlijnen van de wielen is tot 6 maanden/5.000 km kosteloos bij normaal gebruik. Een defect aan een band (zijnde niet slijtage of schade) is tot 6 maanden/10.000 km kosteloos bij normaal gebruik.

Invloeden van buitenaf

Schade door invloeden van buitenaf valt niet onder de garantie. Hiervan is sprake bij beschadigingen die ontstaan zijn door bijvoorbeeld klimatologische, chemische, thermische,
mechanische of andere inwerking van buitenaf, zoals:

 • Steenslag met daaruit voortvloeiende roestverschijnselen,glasbreuk, enz.
 • Industrievervuiling.
 • Lak- en carrosserieschades door zout, zand, storm, bloesem,boomhars, (vogel) uitwerpselen, enz.
 • Glasbreuk bij gehard glas (zij- en achterruit) na 1.000 km of één maand na aflevering (fabricage- of materiaalfouten zouden binnen bovenstaande termijn al naar voren zijn gekomen).

Normale slijtage en indirecte schade

Slijtage aan rem- en koppelingsvoering, remblokken en -schijven, banden, ruitenwisserbladen, gloei- en halogeenlampen enz. valt niet onder de garantie. Ook vroegtijdige slijtage van de motor of delen daarvan als gevolg van onderhoud dat niet volgens de fabrieksvoorschriften is uitgevoerd, wordt niet onder deze garantie vergoed. Hetzelfde geldt bij voortijdige onderdelenslijtage die terug te voeren is op omstandigheden als hiervoor genoemd, alsmede op abnormale rij- en bedieningsstijl.

Onder indirecte schade vallen o.a. sleep, telefoon- en verletkosten, evenals huurkosten van een vervangende auto. Deze kosten vallen niet onder de garantie (zie voor aanvulling de ŠKODA Mobiliteitsservice).

BEMIDDELING DOOR CED AUTOMOTIVE.

Als je een klacht hebt over de technische uitvoering van de garantie kun je je wenden tot de betreffende ŠKODA-vestiging. Mocht je, na het bespreken van de klacht met de desbetreffende ŠKODA-vestiging, van mening zijn dat jouw klacht niet is verholpen, dan kun je je schriftelijk wenden tot de importeur:

Pon’s Automobielhandel B.V.
Klantenservice ŠKODA
Postbus 72
3800 HD Amersfoort

De afdeling Klantenservice zal in de klacht over de uitvoering van de garantie trachten te bemiddelen. Als de klacht ook dan niet minnelijk kan worden opgelost, kun je het
oordeel vragen van CED Automotive. CED Automotive is een onafhankelijk technisch expertisebureau*, gevestigd te Capelle aan den IJssel.

Telefoon 010-2843533
E-mail techniek@ced-automotive.nl 

Deze zal als enige en finale oplossing van het geschil een beslissing nemen in de vorm van een advies dat bindend is voor alle partijen. De kosten van dit advies worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. De importeur staat er echter borg voor dat de reguliere advieskosten van CED Automotive voor de koper/garantie-gerechtigde het bedrag van € 180,- inclusief BTW niet zullen overschrijden en dat zij en/of haar ŠKODA-vestigingen de uitspraken van CED Automotive zullen nakomen.

*Zie www.ced-europe.com/nl-nl
Contact met SKODA

Wil je meer informatie?

Neem contact op met de ŠKODA Dealer. Of stel je vraag via Twitter, de chat rechts onderin of door te bellen naar: 0800 - 283 44 63.