Actievoorwaarden ŠKODA Zaterdaghulp Kid Caravan 

PON’S AUTOMOBIELHANDEL· 22 APRIL 2020

I. Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “WINACTIE: Zaterdaghulp Kid Caravan” (hierna: de “Actie”).  De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP)  Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna “ŠKODA”)

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden'). 

3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen door hier te klikken.


II. Deelname en mechanisme

4. De Actie loopt van vrijdag 24 april 2020 tot en met dinsdag 28 april 2019 21:00 uur (de Actieperiode). 

5. Je kunt aan de Actie deelnemen door een e-mail te sturen naar zaterdaghulp@skoda.nl. In die e-mail ontvangen wij graag een motivatie waarom jouw gezin de Kid Caravan één nachtje wil gebruiken (de Prijs), je adres, telefoonnummer, aantal kinderen en leeftijdscategorie van je/de kind(eren) (0-4, 5-9, 10-14, 15 jaar of ouder). Uit de deelnemers wordt 1 gezin gekozen op basis van hun motivatie. 

6. Deelnemer aan de Actie is iedere meerderjarige die tijdens de Actieperiode per e-mail een motivatie stuurt. 

7. Deelname aan deze Actie is gratis.  

8. Je mag eenmalig deelnemen aan de Actie. Iedere Deelnemer komt gedurende de Actie  slechts één (1) keer in aanmerking voor de Prijs. 

9. Deelname is uitgesloten voor (a) minderjarigen, (b) gezinnen zonder kinderen, (c) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (d) medewerkers van Pon’s Automobielhandel B.V. (e) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken. 

10. ŠKODA behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens ŠKODA. 


III. Prijs en selectie winnaars

11. In deze Actieperiode maakt het winnende gezin kans op één nachtje de Kid Caravan op zaterdag 2 mei 2020. De caravan wordt zaterdag 2 mei voor het huis geplaatst en wordt op zondag 3 mei weer opgehaald. 

12. Uit alle motivaties wordt 1 (één) winnaar (één gezin)) geselecteerd. 

13. Deelnemers hebben tot dinsdag 28 april 21:00 uur om te reageren. Indien voor die tijd niet gereageerd is, vervalt de Prijs. ŠKODA neemt op woensdag 29 april 2020 telefonisch contact op met de winnaar van de Prijs 

14. De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Voorts is de Prijs niet inwisselbaar voor geld en/of andere producten. 

15. De Prijs is alleen uitvoerbaar als de winnaar voldoende ruimte heeft in zijn tuin of op de oprit om de caravan te plaatsen. De caravan mag niet op de openbare weg staan.

16. Indien een Prijs wordt geweigerd of om andere redenen niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs.

17. Indien één van de gezinsleden een verkoudheid of griep gerelateerde klachten (i.v.m. Corona) heeft, vragen we je om niet deel te nemen aan de Actie. Mochten klachten ontstaan, na het toekennen van de Prijs, dan vragen we je om af te zien van de Prijs en ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. We verzoeken je hierbij geen informatie omtrent je gezondheid met ons te delen. 

18. Het is de Winnaar niet toegestaan om personen toegang te verschaffen tot de Kid Caravan die geen deel uitmaken van zijn (of haar) gezin. De Winnaar zal ervoor zorgdragen dat gedurende de periode dat de Kid Caravan in zijn tuin of oprit staat, de richtlijnen van RIVM worden nageleefd, in het bijzonder de 1,5 meter afstand tussen personen die geen gezin vormen.


IV. Aansprakelijkheid

19. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden of openbare orde en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat. 

20. ŠKODA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Facebook en Instagram pagina. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. ŠKODA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Facebook, Instagram pagina van ŠKODA of op skoda.nl, of andere door ŠKODA openbaar gemaakte promotie materialen van welke aard dan ook. 

21. ŠKODA is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie. 

22. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ŠKODA gelden eveneens voor door ŠKODA ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. 

23. Facebook® is op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook® gesponsord of anderszins door Facebook® ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie. 

24. De Winnaar zal gedurende de periode dat de Kid Caravan in zijn of haar tuin staat de Kid Caravan als een goed huisvader (of huismoeder) verzorgen. Indien schade ontstaat aan de Kid Caravan die is toe te rekenen aan het gebruik door het gezin van de Winnaar van de Kid Caravan, kan de Winnaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld door ŠKODA. Dit geldt evenzeer indien de Winnaar personen toelaat in de Kid Caravan die geen deel van zijn (of haar) gezin uitmaken. 


V. Privacy

25. Om kans te maken op de Prijzen, dient de Winnaar gegevens (zoals naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, aantal kinderen in het gezin en leeftijdscategorie kinderen) te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door ŠKODA uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie. Gegevens van overige deelnemers aan de Actie worden na afloop van de Actie zo spoedig mogelijk verwijderd.

26. ŠKODA houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan haar privacybeleid die specifiek aan deze Actie verbonden is en is te raadplegen via de Privacyverklaring in de bijlage van deze Actievoorwaarden. Deelnemers aan deze Actie worden geacht deze Privacyverklaring gelezen en begrepen te hebben alvorens deelname plaatsvindt. 

27. De Winnaar van de Actie stemt ermee in dat hij/zij en het gezin worden gefilmd en/of gefotografeerd gedurende het gebruik van de Kid Caravan. De gemaakte beeld- en geluidsopnamen kunnen mogelijk gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Hiervoor dient de Winnaar voorafgaand aan het uitreiken van de prijs een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Deze toestemmingsverklaring, alsmede de Privacyverklaring - ŠKODA Zaterdaghulp Kid Caravan, zijn als bijlagen toegevoegd aan deze Actievoorwaarden.

VI. Slotbepalingen

28. ŠKODA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat ŠKODA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door ŠKODA bekend worden gemaakt op de Facebook pagina. 

29. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met ŠKODA via info@skoda.nl. 

30. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

© Pon’s Automobielhandel B.V. 2020

BIJLAGE PRIVACYVERKLARING -ŠKODA Zaterdaghulp Kid Caravan

1. Waarom vragen wij u de Privacyverklaring te ondertekenen?

ŠKODA maakt een foto- en videoproductie (‘Productie’) van de WINACTIE: ŠKODA Zaterdaghulp Kid Caravan (‘Actie’), waarop u en uw gezin mogelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. De Productie kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden, waaronder (televisie)commercials en andere advertenties alsook, publicatie op ŠKODA’s eigen social media accounts bij Facebook/Instagram. ŠKODA hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en vraagt u door middel van het ondertekenen van bijgevoegde Toestemmingsverklaring om aan de productie van de foto’s video mee te werken. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2. Aan wie kan ŠKODA de beelden verstrekken?

Tijdens de Actie worden, om de Productie te kunnen maken, foto’s en video’s gemaakt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van partners van ŠKODA. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken om bij te dragen aan de totstandkoming van de Productie en staan daarbij onder instructie van ŠKODA. Elk ander gebruik van het materiaal is niet toegestaan. 

3. Hoe worden de beelden door ŠKODA beschermd?

ŠKODA past adequate beveiligingsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen. ŠKODA maakt met de partners afspraken om dit niveau van beveiliging te waarborgen.

4. Retentie van de beelden

Het ruwe materiaal – dat wordt gebruikt voor de Productie – wordt verwijderd zodra de Productie tot stand is gekomen. De Productie wordt verwijderd op het moment dat deze niet langer nodig is voor de promotiedoeleinden.  

5. Welke rechten heeft u?

U hebt onder andere het recht het ruwe materiaal, als ook de Productie, in te zien. U dient hiervoor schriftelijk contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens en uw verzoek tot het inzien van de beelden in te dienen. Alle rechten met betrekking tot de Productie behoren uitdrukkelijk toe aan ŠKODA. 

6. Intrekken van de toestemming

Met het onderteken van de Privacyverklaring geeft u uw toestemming dat u en uw gezin op de tijdens de Actie te maken video- en/of fotobeelden voor promotiedoeleinden mogelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door hier schriftelijk een aanvraag voor in te dienen. U bent zich ervan bewust dat na het geven van uw toestemming uw video- en/of fotobeelden worden gepubliceerd. 

7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen heeft over de Privacyverklaring, de Toestemmingsverklaring, de Productie, het ruwe materiaal en/of de Productie wilt inzien of anderszins meer informatie wenst te hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met ŠKODA via info@skoda.nl of schriftelijk via ŠKODA, gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@pon.com.

 

Toestemmingsverklaring ŠKODA Zaterdaghulp Kid Caravan

 

Ondergetekende

 

Naam deelnemer(s) (volwassen gezinsleden): _________________________________

 

verklaart: 

 

󠆨 Kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en toestemming te geven aan ŠKODA voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegeven, zijnde video- en fotobeelden van u en uw (mogelijk minderjarige) gezinsleden, voor promotiedoeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Vanaf dat moment worden jouw persoonsgegevens niet langer door ŠKODA gebruikt. 

 

󠆨 Geen honorarium te hebben ontvangen of in de toekomst te zullen ontvangen die op enige wijze verband houdt met het opnemen van de video- en foto-beelden.

 

Handtekening deelnemer(s) Datum

 

 

______________________ ______________________