Actievoorwaarden “Zaterdaghulp - Materiaalwagen - Team Sunweb”

Artikel 1 Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “Zaterdaghulp – Materiaalwagen - Team Sunweb” (hierna: de “Actie”).

2. De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., B.U. ŠKODA, gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna “ŠKODA”).

3. De Actieperiode loopt van 12 juni 2019 tot en met 18 augustus 2019 (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 (hierna: “Prijs”).

4. ŠKODA behoudt zich het recht voor om de Actieperiode aan te passen.

5. Deelnemers aan de Actie (hierna: de “Deelnemer”, “Deelnemers’) verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden.

6. ŠKODA behoudt zich het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de Prijs te wijzigen zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Actievoorwaarden zullen echter niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

7. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u richten aan ŠKODA Klantenservice. De contactgegevens zijn: [email protected]

8. ŠKODA reageert maximaal binnen 4 weken per e-mail naar aanleiding van de klacht.

9. Werknemers van ŠKODA, Selmore en Raul & Rigel zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.

 

Artikel 2 De Actie

De Actie werkt als volgt:

1. Actieperiode loopt van 12 juni 2019 tot en met 18 augustus 2019.

2. De Deelnemer schrijft zich in via de website van ŠKODA: www.skoda.nl/zaterdaghulp en geeft aan waarom hij/zij de Zaterdaghulp Materiaalwagen nodig heeft.

3. De Zaterdaghulp wordt aangeboden op 3, 17, 31 augustus 2019. Per deelnemer kan 1 datum gekozen worden.

4. De winnaar wordt op onpartijdige wijze getrokken en minimaal 1 week voor de datum van het fietsen bericht via e-mail of telefoon.

5. De deelnemers die niet winnen krijgen eveneens minimaal 1 week voor de datum van het fietsen bericht via e-mail.

 

Artikel 3 Prijs

  1. De Prijs bestaat uit het ter beschikking krijgen van 1 ŠKODA KODIAQ Materiaalwagen met chauffeur en overige benodigheden voor onvergetelijke fietsdag op een van de in artikel 2 lid 3 genoemde dagen.De deelnemers dienen zelf over fietsen te beschikken.
  2. De materiaalwagen, chauffeur en overige diensten worden voor 1 dag beschikbaar gesteld.
  3. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van ŠKODA, zonder dat ŠKODA daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer.
  4. De Prijs is persoonsgebonden. ŠKODA zal geen verzoeken van de winnaar honoreren om de Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.
  5. Bij weigering van de Prijs door een winnaar of in geval van een andere reden van niet uitreiking van de Prijs die is toe te rekenen aan de winnaar van de Prijs, vervalt deze aan ŠKODA.
  6. ŠKODA zal niet corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.

 

Artikel 4 Deelname

  1. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd in het tweede lid van dit artikel.

2. Om mee te dingen naar de Prijs dient de Deelnemer tevens:

a. Minimaal 18 jaar oud te zijn;

b. Conform deze Actievoorwaarden deel te nemen aan de Actie;

c. Volledige en correcte gegevens in te vullen; één en ander zoals in deze Actievoorwaarden omschreven.

3. ŠKODA mag elke Deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende Deelnemer;

- op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij ŠKODA het vermoeden bestaat);

- onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens ŠKODA of derden.

 

Artikel 5 Gebruik van jouw gegevens

1. ŠKODA zal alle (persoons)gegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen met inachtneming van geldende privacywetgeving.

2. De (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor deze Actie en zullen na afloop van de Actie uiterlijk 3 maanden bewaard worden voor administratieve doeleinden. Na deze periode zullen de (persoons)gegevens verwijderd worden. 

3. Door deelname aan de Actie, verklaart de deelnemer zich bewust en akkoord te zijn dat ŠKODA de door hem/haar zelf verstrekte (persoons)gegevens gebruikt voor communicatie in het kader van de Actie. De gegevens worden onder andere gebruikt om:

- te bepalen wie de winnaar is;

- contact met de winnaar op te nemen;

-  een e-mail te sturen omtrent de Actie.

4. ŠKODA past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. ŠKODA heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. ŠKODA en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, waaronder Selmore en Raul & Rigel zijn in geen geval aansprakelijk voor enige (vermogens)schade en/of ander nadeel veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdend met de Actie, inclusief doch niet beperkt tot deelname aan de Actie, het onvermogen om deel te nemen, het gebruikmaken van de Prijs en de uitslagen van de Actie.

2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die ŠKODA aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in het door ŠKODA openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ŠKODA niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ŠKODA in het leven roepen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

De Deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van ŠKODA.

 

Artikel 8 Diversen

1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.

3. ŠKODA zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

 

Versie/datum

11 juni 2019, v1