Actievoorwaarden ŠKODA Zaterdaghulp Inhaalfeestjes 

PON’S AUTOMOBIELHANDEL· 28 MEI 2020

I. Algemeen

1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op “Zaterdaghulp Inhaalfeestjes” (hierna: de “Actie”).  De Actie wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31038797 (hierna “ŠKODA”)

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden'). 

3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via door hier te klikken.


II. Deelname en mechanisme

4. De Actie loopt van vrijdag 29 mei 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020 (de Actieperiode). Na afloop van de Actieperiode is deelname niet langer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de Prijs zoals omschreven in artikel 3 (hierna: “Prijs”). 

5. Je kunt aan de Actie deelnemen door het formulier in te vullen op www.skoda.nl/zaterdaghulp. In het formulier vragen wij om een motivatie, je naam, telefoonnummer en e-mail. Daarnaast horen we graag voor wie het feestje is (naam, leeftijd en adres). 

6. Deelnemer aan de Actie is iedere meerderjarige die tijdens de Actieperiode het formulier via skoda.nl/zaterdaghulp verstuurt.

7. Deelname aan deze Actie is gratis.  

8. Iedere Deelnemer kan meerdere malen deelnemen, maar niet meer dan één keer per gekozen maand (juli, augustus of september). Dit betekent dat als je voor de maand juli niet tot de Prijswinnaars behoort, je opnieuw kunt meedoen voor een inhaalfeestje in de maanden augustus en/of september. Een Deelnemer kan echter gedurende de gehele Actie slechts één (1) keer de Prijs winnen. 

 

9. Deelname is uitgesloten voor (a) minderjarigen, (b) gezinnen zonder kinderen, (c) gezinnen die een inhaal-jarige hebben onder de 5 jaar en boven de 12 jaar, (d) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (e) medewerkers van Pon’s Automobielhandel B.V. (f) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.

10. ŠKODA behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens ŠKODA. 


III. Selectie winnaars

11. Deelnemers hebben tot en met maandag 31 augustus 2020 om zich in te schrijven. 

12. Er worden 4 (vier) winnaars geselecteerd op basis van hun motivatie. 

13. De inhaalfeestjes worden gegeven voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. 

14. Vanaf 1 juli wordt om de twee weken contact opgenomen met een winnaar. 

15. ŠKODA stemt met de winnaar de datum van het inhaalfeestje af. 

16. De inhaalfeestjes vinden plaats in de maanden juli, augustus of september, en zijn mede afhankelijk van de dan geldende overheidsmaatregelen. 

17. Indien één van de gezinsleden of genodigden een verkoudheid of griep gerelateerde klachten (i.v.m. Corona) heeft, vragen we je om niet deel te nemen aan de Actie. Mochten klachten ontstaan, na het toekennen van de Prijs, dan vragen we je om af te zien van de Prijs en ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten. We verzoeken je hierbij geen informatie over je gezondheid met ons te delen. 


IV. Prijs 

18. De Prijs bestaat uit het ter beschikking krijgen van 1 ŠKODA OCTAVIA met chauffeur die genodigden van en naar de locatie van het feestje brengt in één van de in artikel 3 lid 14 genoemde maanden. De ŠKODA OCTAVIA is uitgerust met een volle tank limonade, taart, partypakket en 4 stoelen. 

19. De chauffeur is beschikbaar van 10 tot 18 uur en wordt alleen ingezet voor het rijden van de ŠKODA OCTAVIA. 

20. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van ŠKODA, zonder dat ŠKODA daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer.

21. De Prijs is persoonsgebonden. ŠKODA zal geen verzoeken van de winnaar honoreren om de Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.

22. Bij weigering van de Prijs door een winnaar of in geval van een andere reden van niet uitreiking van de Prijs die is toe te rekenen aan de winnaar van de Prijs, vervalt deze aan ŠKODA.

23. ŠKODA mag corresponderen over de Prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie met de Deelnemers die niet hebben gewonnen.

24. Indien het door omstandigheden de Prijs niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door COVID-19 gerelateerde overheidsmaatregelen), vervalt deze, zonder dat ŠKODA daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer.

 

V Aansprakelijkheid

25. De Deelnemers garanderen dat hun inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en dat de inhoud van de inzendingen niet in strijd is met de wet, de goede zeden of openbare orde en onder meer geen discriminerende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden bevat. 

26. ŠKODA besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Facebook en Instagram pagina. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. ŠKODA is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Facebook, Instagram pagina van ŠKODA of op skoda.nl, of andere door ŠKODA openbaar gemaakte promotie materialen van welke aard dan ook. 

27. ŠKODA is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie. 

28. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van ŠKODA gelden eveneens voor door ŠKODA ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. 

29. Facebook® is op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook® gesponsord of anderszins door Facebook® ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie. VI. Privacy

30. Om kans te maken op de Prijzen, dient de Winnaar gegevens (zoals naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, naam en leeftijd jarige) te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door ŠKODA uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie. Gegevens van overige deelnemers aan de Actie worden na afloop van de Actie zo spoedig mogelijk verwijderd.

31. ŠKODA houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan haar privacybeleid die specifiek aan deze Actie verbonden is en is te raadplegen via de Privacyverklaring in de bijlage van deze Actievoorwaarden. Deelnemers aan deze Actie worden geacht deze Privacyverklaring gelezen en begrepen te hebben alvorens deelname plaatsvindt. 

32. De Winnaar van de Actie stemt ermee in dat hij/zij en het gezin worden gefilmd en/of gefotografeerd gedurende het gebruik van de Zaterdaghulp Inhaalfeestjes. De gemaakte beeld- en geluidsopnamen kunnen mogelijk gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Hiervoor dient de Winnaar voorafgaand aan het uitreiken van de prijs een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Deze toestemmingsverklaring, alsmede de Privacyverklaring - ŠKODA Zaterdaghulp Inhaalfeestjes, zijn als bijlagen toegevoegd aan deze Actievoorwaarden.


VII. Slotbepalingen

33. ŠKODA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat ŠKODA daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door ŠKODA bekend worden gemaakt op de Facebook pagina. 

34. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met ŠKODA via info@skoda.nl. 

35. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

© Pon’s Automobielhandel B.V. 2020

BIJLAGE PRIVACYVERKLARING - ŠKODA Zaterdaghulp Inhaalfeestjes

1. Waarom vragen wij u de Privacyverklaring te ondertekenen?

ŠKODA maakt een foto- en videoproductie (‘Productie’) van de WINACTIE: ŠKODA Zaterdaghulp Inhaalfeestjes (‘Actie’), waarop u en uw gezin mogelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. De Productie kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden, waaronder (televisie)commercials en andere advertenties alsook, publicatie op ŠKODA’s eigen social media accounts bij Facebook/Instagram. ŠKODA hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en vraagt u door middel van het ondertekenen van bijgevoegde Toestemmingsverklaring om aan de productie van de foto’s video mee te werken. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

2. Aan wie kan ŠKODA de beelden verstrekken?

Tijdens de Actie worden, om de Productie te kunnen maken, foto’s en video’s gemaakt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van partners van ŠKODA. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken om bij te dragen aan de totstandkoming van de Productie en staan daarbij onder instructie van ŠKODA. Elk ander gebruik van het materiaal is niet toegestaan. 

3. Hoe worden de beelden door ŠKODA beschermd?

ŠKODA past adequate beveiligingsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen. ŠKODA maakt met de partners afspraken om dit niveau van beveiliging te waarborgen.

4. Retentie van de beelden

Het ruwe materiaal – dat wordt gebruikt voor de Productie – wordt verwijderd zodra de Productie tot stand is gekomen. De Productie wordt verwijderd op het moment dat deze niet langer nodig is voor de promotiedoeleinden.  

5. Welke rechten heeft u?

U hebt onder andere het recht het ruwe materiaal, als ook de Productie, in te zien. U dient hiervoor schriftelijk contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens en uw verzoek tot het inzien van de beelden in te dienen. Alle rechten met betrekking tot de Productie behoren uitdrukkelijk toe aan ŠKODA. 

6. Intrekken van de toestemming

Met het onderteken van de Privacyverklaring geeft u uw toestemming dat u en uw gezin op de tijdens de Actie te maken video- en/of fotobeelden voor promotiedoeleinden mogelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door hier schriftelijk een aanvraag voor in te dienen. U bent zich ervan bewust dat na het geven van uw toestemming uw video- en/of fotobeelden worden gepubliceerd. 

7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen heeft over de Privacyverklaring, de Toestemmingsverklaring, de Productie, het ruwe materiaal en/of de Productie wilt inzien of anderszins meer informatie wenst te hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met ŠKODA via info@skoda.nl of schriftelijk via ŠKODA, gevestigd en kantoorhoudende te (3833 BP) Leusden aan de Zuiderinslag 2.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@pon.com.

 

Toestemmingsverklaring ŠKODA Inhaalfeestjes

 

Ondergetekende

 

Naam deelnemer(s) (volwassen gezinsleden): _________________________________

 

verklaart: 

 

󠆨 Kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring en toestemming te geven aan ŠKODA voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegeven, zijnde video- en fotobeelden van u en uw (mogelijk minderjarige) gezinsleden, voor promotiedoeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Vanaf dat moment worden jouw persoonsgegevens niet langer door ŠKODA gebruikt. 

 

󠆨 Geen honorarium te hebben ontvangen of in de toekomst te zullen ontvangen die op enige wijze verband houdt met het opnemen van de video- en foto-beelden.

 

Handtekening deelnemer(s) Datum

 

 

______________________ ______________________